انجمن ورزشی دانشجویان

انجمن هاي ورزش:

انجمن هاي ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي که به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خودجوش  ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقه مند به  فعاليت هاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشکده در راستاي سياستهاي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري با اهداف زير تشکيل مي گردند.

اهداف انجمن ورزشي دانشجويي عبارتند از:

  1. غني سازي اوقات فراغت و تامين سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشکده ها
  2. تقويت مديريت نيروهاي انساني ورزش دانشگاههاي کشور از طريق توسعه مشارکت سنجيده و قانونمند دانشجويان و تفويض اختيارات به آنها
  3. توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم سازي و تنظيم برنامه هاي قابل اجرا و جلب آنها در اجرا
  4. ايجاد محيطي مملو از همکاري و تعاون و تقويت روحيه  مشارکت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان

انجمن ورزشي خوابگاه :

اعضاي انجمن ورزشي خوابگاه  توسط ساکنين خوابگاه (خواهران، برادان) انتخاب مي گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي بنا به تعداد جمعيت دانشجويي ۵-۳ نفر مي باشند.

انجمن ورزشي دانشکده:

اعضاي انجمن ورزشي درون دانشکده از بين دانشجويان آن دانشکده انتخاب مي شوند.

شرايط اعضاي انجمن دانشجويي عبارت است از :

  • نداشتن حکم قطعي در کميته هاي انضباتي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي
  • داشتن تبحر و تجربه در يکي از رشته هاي ورزشي
  • در زمان انتخابات، دانشجوياني که در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند نمي توانند نامزد عضويت در انجمن باشند.
  • براي عضويت در انجمن ورزشي خوابگاه، اسکان دانشجو در خوابگاه ضروري است.
  • هر دانشجو مجاز است فقط در يکي از انجمنهاي ورزشي عضويت داشته باشد.

انتخابات اعضاي انجمن هاي دانشجويي براي مدت دو سال خواهدبود و انتخابات مجدد آنها بلامانع است.