راهنمای تلفن

حوزه معاونتشماره مستقیمشماره داخلی
دفتر معاونت دانشجويي02335220221 271
دبیرخانه کمیسیون موارد خاص02335220221 271
دبیرخانه شورای انضباطی02335220372277
حسابداري و کاپردازی 02335220253 260 - 265
امور رایانه02335220398 273
مدیریت امور دانشجوییشماره مستقیمشماره داخلی
دفتر مدیر امور دانشجویی02335220221 271
سرپرست اداره امور خوابگاهها02335220094264
اداره امور رفاه - خوابگاههای برادران02335220254285
اداره امور رفاه - خوابگاههای خواهران02335220407 261
اداره امور تغذیه-343
اداره تربیت بدنیشماره مستقیمشماره داخلی
سرپرست اداره تربیت بدنی02335220238465
اداره تربیت بدنی خواهران-466
اداره تربیت بدنی برادران-460
سرپرستی سالن ورزشی-464
مرکز مشاوره و سلامتشماره مستقیمشماره داخلی
سرپرست مرکز مشاوره و سلامت02335220252 283
دفتر مرکز02335220252 289