مشاوران مرکز

خدیجه یمینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشگاه پیام نور 

حوزه تخصص: پیش از ازدواج ، بعد از ازدواج ، مهارتهای ارتباطی

دکتر اکرم امیری

دکتری روانشناسی-دانشگاه آزاد اسلامی    

حوزه تخصص:درمانهای غیر دارویی استرس ، افسردگی و وسواس فکری و عملی

الهام اردکانی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی-دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه تخصص:ارتباطی و پیش از ازدواج

محبوبه امامیون

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشگاه علامه طباطبایی

حوزه تخصص: ارتباطی ، پیش از ازدواج و سازگاری

فاطمه منصوری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-دانشگاه آزاد اسلامی   

حوزه تخصص: ارتباطی ، پیش از ازدواج ، سازگاری

امیرحمزه خراسانی

دکتری روانشناسی سلامت-دانشگاه تربیت مدرس

حوزه تخصص:تقویت و توانبخشی حافظه ، شکست های عاطفی ، روابط بین فردی

مرتضی رسولی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشگاه آزاد اسلامی  

حوزه تخصص: تحصیلی ، اضطراب ، خانوادگی

علی صالحین

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد اسلامی   

حوزه تخصص:خلقی ، خانوادگی ، تحصیلی

نیره هراتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-دانشگاه سمنان

حوزه تخصص: خانوادگی ، ازدواج

الهه اردکانی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی-دانشگاه علامه طباطبایی

حوزه تخصص: تحصیلی و ارتباطی

الهام محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی-دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه تخصص: مددکاری