معرفی دبیر شورای انضباطی

دکتر ناصر آخوندی روشناوند

دکتري ریاضی کاربردی-دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی: استادیار