مدیریت امور دانشجویی

حوزه مدیدیت امور دانشجویی به همراه ادارات تابعه خود با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور براساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.