معرفی معاون دانشجویی

دکتر مسیب احمدی

دکتري آمار – دانشگاه فردوسي مشهد

مرتبه علمي: استادیار