معرفی معاون دانشجویی

دکتر محمد ابری 

دکتري ریاضی محض-توپولوژی

مرتبه علمي: استادیار