پذیرفته شدگان  بعد از تکمیل ثبت نام آموزش و دریافت شماره دانشجویی، جهت استفاده از خدمات دانشجویی بوستان مطابق فایلهای راهنمای زیر اقدام نمایند:
تذکر مهم: توصیه می شود دانشجویان گرامی نسبت به ثبت سند تعهد محضری قبل از مراجعه حضوری، اقدام نمایند. زیرا جهت استفاده از وام در ترم جاری و خدمات خوابگاهی در ترم آینده ارائه این سند به صندوق رفاه دانشگاه الزامی است.

فایلهای راهنمای ثبت نام: (برای مشاهده هر فایل روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید)

ورود به سامانه دانشجویی بوستان

TOP