معرفی کارشناسان اداره رفاه

علي اصغر فخرالدين

کارشناسی علوم اجتماعی

سرپرست اداره رفاه

 

زهرا نورمحمدی

کارشناسی حسابداری

کارشناس امور رفاهی

حسین ساحلی

کارشناسی علوم تربیتی

کارشناس امور رفاهی

 

TOP