معرفی کارشناسان اداره تغذیه

حسينعلي هاتفي

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مسئول اداره امور تغذیه

امير مطهري نژاد

 کارشناسی مدیریت

مسئول اتوماسيون

3 رتبه برتر