معرفی کارشناسان اداره تغذیه

حسينعلي هاتفي

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مسئول اداره امور تغذیه

مریم پریمی

 کارشناسی بهداشت محیط

ناظر بهداشت

نفیسه آقاباباییان

 کارشناسی بهداشت محیط

ناظر تغذیه و بهداشت

TOP