شرح وظایف اداره امور تغذیه

شرح وظايف سرپرست امور تغذيه

- نظارت بر نحوه صدور کارت تغذيه دانشجويان

- بررسي نيازهاي سيستمي و تغذيه اي و ارائه پيشنهاد براي تغييرات

- نظارت بر عملکرد اتوماسيون و واحد نظارت بر مواد غذايي

- نظر سنجي از دانشجويان در مورد کيفيت غذايي جهت برنامه ريزي هر چه بهتر

- تهيه و تنظيم برنامه غذايي ماهانه و درج آن در سايت با توجه به نظرات دانشجويان

- تهيه صورت وضعيت عملکرد پيمانکار طرف قرارداد به صورت ماهانه يا هفتگي و اعلام آن به مدير دانشجويي جهت پرداخت حق الزحمه برابر مفاد قرارداد منعقده در خصوص غذاهاي دانشجويي و مهمان هاي دانشگاه

- پيگيري مشکلات مربوط به افزايش اعتبار و رزرو روزانه غذا به صورت اينترنتي و کنترل سيستم هاي اتوماسيون

- ارائه راهکار در زمينه بهبود وضع تغذيه در جهت بهبود شرايط

- تهيه آمار پخت به صورت هفتگي و ابلاغ آن به پيمانکار  و مدير يت دانشجويي

- پاسخگويي به در خواست هاي دانشجويان از طريق سايت معاونت دانشجويي

- تسويه حساب کارت تغذيه دانشجويان

شرح وظايف كارشناس واحد سلف فنی و مهندسی و خوابگاه برادران

 • انجام امور اتوماسیون تغذیه دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاههای برادران
 • ارائه آمار غذایی و بررسی مواد مصرفی در سلف های دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاههای برادران
 • نظارت بر طبخ و توزیع غذا در سلف های دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاههای برادران
 • پیگیری درخواست های خرید و تعمیر اداره تغذیه

شرح وظايف كارشناس اتوماسیون و ناظر بهداشت

 • انجام امور اتوماسیون سلف مرکزی و خوابگاههای خواهران
 • صدور کارت تغذیه _ رمز عبور _ رزرو و غیره
 • ارائه آمار غذایی و بررسی مواد مصرفی در سلف مرکزی و خوابگاههای خواهران
 • نظارت بر طبخ و توزیع غذا در سلف مرکزی و خوابگاه های خواهران
 • ارائه خدمات پاسخگویی به پیامهای دانشجویان در سامانه بوستان
 • ارائه گزارش بهداشتی و کنترل کیفیتی از طربق سامانه erp
 • امور بایگانی

شرح وظايف كارشناس ناظر تغذیه و بهداشت

 • کنترل و نظارت بهداشی بر مراکز طبخ و توزیع غذا
 • انجام کارهای مرتبط با اتوماسیون تغذیه مطابق چارچوب تعیین شده
 • تهیه گزارش عملکردی به صورت هفتگی و ماهیانه
 • پرکردن چک لیست های نظارتی روزانه
TOP