شرح وظایف اداره امور تغذیه

شرح وظايف سرپرست امو ر تغذيه

- نظارت بر نحوه صدور کارت تغذيه دانشجويان

- بررسي نيازهاي سيستمي و تغذيه اي و ارائه پيشنهاد براي تغييرات

- نظارت بر عملکرد اتوماسيون و واحد نظارت بر مواد غذايي

- نظر سنجي از دانشجويان در مورد کيفيت غذايي جهت برنامه ريزي هر چه بهتر

- تهيه و تنظيم برنامه غذايي ماهانه و درج آن در سايت با توجه به نظرات دانشجويان

- تهيه صورت وضعيت عملکرد پيمانکار طرف قرارداد به صورت ماهانه يا هفتگي و اعلام آن به مدير دانشجويي جهت پرداخت حق الزحمه برابر مفاد قرارداد منعقده در خصوص غذاهاي دانشجويي و مهمان هاي دانشگاه

- پيگيري مشکلات مربوط به افزايش اعتبار و رزرو روزانه غذا به صورت اينترنتي و کنترل سيستم هاي اتوماسيون

- ارائه راهکار در زمينه بهبود وضع تغذيه در جهت بهبود شرايط

- تهيه آمار پخت به صورت هفتگي و ابلاغ آن به پيمانکار  و مدير يت دانشجويي

- پاسخگويي به در خواست هاي دانشجويان از طريق سايت معاونت دانشجويي

- تسويه حساب کارت تغذيه دانشجويان

 

شرح وظايف كارشناس واحد اتوماسيون

- فعال سازي کارت هاي تغذيه دانشجويان

- ارائه آمار پخت روزانه به پيمانکار مطابق دستور العمل

- ارائه خدمات اتوماسيون مانند طرح هاي طلوع مهر،سبد کالا و تغيير و تحولات دانشجويان ساکن خوابگاه و غيره در سيستم اتوماسيون

- ارائه آمار واريزي مبالغ حاصل از ژتون فراموشي، ژتون آزاد و غيره و ارائه آمار تسويه حساب به مسئول اداره تغذيه در پايان هر ماه

 

شرح وظايف كارشناس ناظر

- کنترل کيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ غذا در آشپز خانه از نظر داشتن علامت استاندارد، تاريخ توليد و انقضاء،کنترل علائم ظاهري محصول از نظر رنگ، طعم  و غيره در داخل آشپزخانه.

- نظارت بر کليه مراحل آماده سازي مواد اوليه و طبخ غذا از حيث رعايت بهداشت و مسائل کيفي.

- نظارت بر نحوه توزيع غذا به دانشجويان  از لحاظ بهداشت و کيفيت و کميت و بررسي رضايتمندي دانشجويان.

- نظارت بر بهداشت فردي کارکنان آشپزخانه و کنترل کارت بهداشت پرسنل.

- نظارت بر بهداشت محيط آشپرخا نه و سلف سرويس از لحاظ تميزي و ضد عفوني محل ها

- بازديد روزانه از سلف سرويس توسط کارشناسان

- رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در مورد تغذيه و اعلام به مسئول اداره تغذيه و در صورت صلاح ديد مقامات به پيمانکار اعلام نمايد.

- تهيه گزارش هفتگي در خصوص عملکرد پيمانکار و نظارت دانشجويان و ارائه آن به مسئول اداره تغذيه

 

3 رتبه برتر