شرح وظایف و اختیارات اداره امور سراها

- نظارت بر انجام صحيح مقررات و آئين نامه هاي سراهاي دانشجويي

- برنامه ريزي جهت انجام صحيح امور سراها

- انجام امور مربوط به اسکان،تسويه حساب دانشجويان سراهای دانشجویی و توزيع مناسب سراها با در نظر گرفتن اولويتهاي لازم

- ايجاد هماهنگي لازم با مسئولين سراهاجهت انجام امور با تشکيل جلسات هفتگي و ارسال صورتجلسات مربوط براي مدير امور دانشجويي

-ايجاد هماهنگي لازم بين مسئولين سرا و نمايندگان دانشجويان در سرا

-پيگيري امور رفع نقص سراها و تجهيز لوازم سراها قبل ازشروع سال تحصيلي و ارائه پيشنهاد در اين زمينه

-نظارت بر انجام صحيح امور مربوط به وظايف مسئولين سراها و پرسنل خدماتي شاغل در سراهاي دانشجويان

- ارائه گزارش لازم در خصوص انجام امور سراها به مدير امور دانشجويي

- ارائه راهنمايي و مشاوره به دانشجويان و خانواده ها و پاسخگويي به سوالات آنها در زمينه مربوطه

TOP