معرفی معاون دانشجویی

 

دکتر  محمد رمضانپور

دکتري رياضي محض- دانشگاه فردوسي مشهد

مرتبه علمی: استادیار     

3 رتبه برتر