معرفی معاون

 

دکتر محمدتقی قربانیان 

دکتري علوم تشریح                              

مرتبه علمی: استادیار
3 رتبه برتر