معرفی معاون

 

دکتر محمد ابری

دکتری ریاضی محض-توپولوژي                                       

مرتبه علمی: استادیار
3 رتبه برتر