معرفی معاون دانشجویی

 

دکتر  خداداد کوکبی

دکتري فیزیک نجوم و اختر فیزیک- دانشگاه مازندران

مرتبه علمی: استادیار     

TOP