معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیفنام و نام خانوادگی
مدرك تحصيليتاريخ شروعتاريخ خاتمهملاحظات
1بهنام رحيميكارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش نكتونيك73/10/1873/12/8معاونت آموزشي و پژوهشي را نيز بر عهده داشتند.
2قربان وهاب زاده كبرياكارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي73/12/975/8/30معاونت پژوهشي را نيز بر عهده داشتند.
3سيد علي پور موسويكارشناسي ارشد شيمي 75/8/3076/8/26
4محمد تقي قربانبانكارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بافت شناسي76/8/2577/11/25
5مهري بهنام نياكارشناسي ارشد زيست شناسي77/11/2579/7مامور به تحصيل
6مجيد ميرزا وزيريدكتري رياضي محض79/881/5/1
7مهري بهنام نياكارشناسي ارشد زيست شناسي81/5/782/3/11
8عظيم ملك زاده سياهكلروديدكتري شيمي معدني82/3/1183/7/27
9سيد مهدي عرفانيكارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني83/8/1283/10/20عنوان سمت:سرپرست حوزه معاونت دانشجويي - فرهنگي
10علي اكبر حسن نژادكارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي ،
اخذ مدرك دكتري زمين شناسي اقتصادي درتاريخ 84/8/1
83/10/2091/2/10از تاريخ 89/9/20 : معاون دانشجويي
11محمد ابریدکتری ریاضی محض- توپولوژی97/4/20تا کنون

معاونت دانشجویی

ردیفنام و نام خانوادگيمدرك تحصيليتاريخ شروعتاريخ خاتمهملاحظات
1علي اكبر حسن نژاددکتري زمين شناسي89/9/291/2/10
2اکبر هاشمي برز آباديدکتري رياضي کاربردي91/2/1095/3/30
3مسیب احمدیدکتری آمار95/3/3097/4/19

3 رتبه برتر