- مدیریت و کارشناسان

- مشاوران مرکز

-مشاوران خوابگاه

- مشاوران دانشکده

- رابطین مشاوره

- خدمات روانپزشکی

-خدمات مددکاری

3 رتبه برتر