آیین نامه شورای تخصصی دانشجویی

آیین نامه شورای تخصصی دانشجویی

به منظور ارتقاي سطح خدمت رساني و برنامه ريزي مدون و همچنين ايجاد نظم و انضباط در فراهم آوردن امکانات رفاهي حداکثري براي دانشجويان عزيز، بر اساس آيين نامه جامع مديريت دانشگاهي، شوراي تخصصي دانشجويي به عنوان يکي از فراگيرترين شوراهاي دانشگاه که اعضاي آن از بين تمامي افراد مرتبط با مسائل آموزشي، رفاهي، دانشجويي، پژوهشي و در تمامي سطوح اعم ازدانشجويان، کارمندان و اساتيد، تعريف شده است. در ادامه به معرفي اعضاي اين شورا پرداخته و شرح وظايف و اختيارات آن ارائه ميگردد.

ترکيب شوراي تخصصي دانشجويي

معاون دانشجويي
نماينده نهاد رهبري
مدير کل امور دانشجويي
مدير کل امور فرهنگي
رئيس مرکز مشاوره دانشجويي
مدير کل امور شاهد و ايثارگر موسسه
يک نماينده از هر يک از شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تکميلي، پژوهشي و فناوري و فرهنگي موسسه
دو دانشجو با تاييد و حکم رئيس از ميلن دانشجويان موسسه(يک نفر به پيشنهاد معاون دانشجويي و يک نفر به پيشنهاد تشکل هاي رسمي دانشجويي)
مسئول امور خوابگاههاي دانشجويي
مسئول امور تربيت بدني
مسئول امور تغذيه دانشجويي

تبصره: شرايط عضويت دانشجو در شوراي تخصصي دانشجويي به شرح ذيل مي باشد:

بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد.
معدل کل او 14 و يا بالاتر باشد.
حداقل يک تن از آنان دانشجوي خوابگاهي باشند.
داراي صلاحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين نامه باشد.

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي دانشجويي:

همکاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيئت رئيسه.
تدوين روشها، آيين نامه ها، مقررات و تنظيم برنامه هاي مختلف در راستاي برقراري جو تفاهم و دوستي ميان دانشجويان و بالا بردن روحيه دانشجويي و تلطيف فضاي دانشجويي در زمينه هاي امور دانشجويي به منظور پيشنهاد به شوراي موسسه ازجمله:

دستورالعمل فعاليتهاي ورزشي و فوق برنامه
دستورالعمل انضباطي و رفتاري دانشجويي
دستورالعمل اداره خوابگاههاي دانشجويي و مسائل انضباطي مربوط به آن
دستورالعمل اداره امور غذاخوري هاي دانشجويي
بررسي مسائلي که توسط شوراي موسسه يا معاون دانشجويي موسسه به شوراي دانشجويي ارجاع مي شود و اظهارنظر درباره آنها.
همکاري در برنامه ريزي فعاليت هاي رفاهي (قرض الحسنه، وام و کاردانشجويي، تعاوني مصرف، نقليه و ...)
تدوين گزارش هاي دوره اي و تحليلي از وضعيت دانشجويان در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه کارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

TOP