کاردانشجویی

آيين نامه ارائه تسهيلات دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات

مقدمه : به منظور بهره گيري پاره وقت از توانمندي هاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي که منبعد در اين آيين نامه موسسه ناميده مي شود ، مقررات ذيل تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 1) اهـداف :
1- بهره گيري از توانمندي هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي ، پژوهشي ، ورزشي ، فرهنگي ، فوق برنامه ، اداري ، خدماتي و رفاهي موسسه
2- ايجاد بستر مناسب جهت مشارکت بيشتر دانشجويان در فعاليت هاي فوق الذکر
3- ايجاد زمينه هاي کسب تجربه براي دانشجويان
4- کمک به دانشجويان به منظور تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان
ماده 2) شرايط لازم براي استفاده از تسهيلات دانشجويي دانشجويان
1-2- گذراندن حداقل يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته

تبـصـره 1: براي دانشجويان مقاطع ديگر شرط گذراندن يک نيمسال مفروض نمي باشد.
2-2- اعلام نياز واحد هاي مختلف موسسه به نيروي انساني با توجه به شرح وظايف محوله
3-2- تشخيص واحد به کار گيرنده مبني بر کارايي دانشجو براي اجراي وظايف محوله
4-2- داشتن صلاحيت هاي عمومي اعم از (آموزشي، انضباطي و ...) به تشخيص معاونت دانشجويي موسسه
5-2- نداشتن درآمد کافي براي تأمين هزينه هاي زندگي به تأييد  معاونت دانشجويي موسسه
تبـصـره 1:  دانشجويان نمونه ، ممتاز و متأهل از اولويت برخوردار مي باشند.
مـاده 3 )  معاونت دانشجويي  هر موسسه مسئول توزيع و نظارت بر انجام تسهيلات ماهانه دانشجويان بوده و وظايف ذيل را عهده دار مي باشد:
1-3- توزيع متقاضيان تسهيلات دانشجويي در واحدهاي مختلف موسسه
2-3- نظارت و کنترل وضعيت آموزشي و انضباطي دانشجويان بهره مند از اين آيين نامه تا يک ماه پس از پايان هر نيمسال تحصيلي
3-3- نظارت در روند ارائه تسهيلات ماهانه دانشجويي (نظارت در خصوص عملکرد متقاضي کاردانشجويي)

4-3- پرداخت کمک هزينه دانشجويي حداکثر تا يکماه پس از وصول گزارش تاييد کار توسط واحد مربوطه به شرط تامين منابع مالي.

تذکر:
تاريخ شروع و خاتمه تسهيلات دانشجويي ابتدا و انتهاي هر نيمسال تحصيلي مي­باشد.
در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به تسهيلات دانشجو خاتمه داده مي­شود. تبصره: در صورت بروز اختلاف ، نظر کميته اي متشکل از معاونت دانشجويي، معاونت آموزشي و دفتر حقوقي موسسه ملاک عمل خواهد بود.

بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ 91/10/26 ،  کاردانشجويي به دانشجوياني که بيش از يک ترم مشروط شده يا حکمي از کميته انضباطي دريافت نموده اند تعلق نمي گيرد.

دانشجوياني که از بودجه کل کشور وجهي دريافت مي کنند و يا بعبارتي اشتغال به کار دارند نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه استفاده کنند.اجراي مفاد اين آيين نامه هيچ گونه تعهد کاري و استخدامي براي موسسه در قبال دانشجو ايجاد نخواهد کرد. داشتن شماره حساب در بانک تجارت، جهت درخواست کاردانشجويي الزامي مي باشد.

براي مشاهده واحدهاي متقاضي کاردانشجويي در دانشگاه دامغان و شرح وظايف هريک اينجا را کليک نماييد.

3 رتبه برتر