درباره معاون

 

معاونت دانشجویی دانشگاه عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی دانشجویان می باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی، مدیریت بهداشت و درمان، مشاوره و سلامت، مدیریت تربیت بدنی و واحد های تابعه و با تکیه بر کارکنان متعهد، با اخلاق و کوشای خود و با بهره گیری از فناوری های نوین و در سطح اختیارات خود به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی، جسمی و عاطفی دانشجویان برنامه ریزی می نماید.
معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بسترمناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و .....اقدام نماید.
 

  وظايف و اختيارات معاون دانشجويي:

 • ابلاغ  کليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رييس دانشگاه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت برحسن اجراي آن.
 • تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
 • ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رييس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر.
 • پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
 • برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليالنه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي دانشگاه.
 • همکاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه امور دانشجويي دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي مربوط.
 • راه اندازي و مديريت فرايند مشاوره امور دانشجويي دانشگاه در زمينه هاي تحصيلي، رفاهي، سلامت.
 • نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان و برنامه هاي رفاهي آنان.
 • برنامه ريزي  جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشجويان دانشگاه .
 • رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رييس  دانشگاه.
 • زمينه سازي جهت مشارکت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضعيت دانشگاه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه.  
 
TOP