پزشک معتمد

پزشک عمومي- دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سمنان  

آدرس مطب : پاساژ خندق طبقه دوم مطب شخصي دکتر  مينا حسيني شماره تماس مطب : 35246700 پزشک معتمد طبق قانون مسئوليت کليه اظهار نظرهاي تخصصي و تشخيص طبي را بعهده داشته و تصميم گيري مقامات دانشگاه صرفاً بر اساس نظر کارشناسي پزشک معتمد خواهد بود.

شرح وظايف :

* معرفي دانشجوياني که به خدمات مشاوره ي  پزشکي نياز دارند با معرفي نامه رسمي معاون آموزشي يا معاون دانشجويي.

* ارائه خدمات پزشکي شامل ويزيت و معاينه بيمار و در صورت نياز معرفي بيمار به ساير واحدهاي درماني بر حسب نياز

 

TOP