امور رایانه

 

 

توسعه فناوری اطلاعات در اکثر کشورهای جهان، جهت گسترش سایر فناوریها و افزایش بهره وری مؤسسات و ارگانها و همچنین بهبود ارائه خدمات، گامی مؤثر در راستای تحولات و پیشرفت روزافزون تکنولوژی می باشد.

معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان جهت تسهیل در ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی اقدام به مکانیزه کردن سیستم های پرونده الکترونیکی در بخش های مختلف معاونت نموده و مرکز رایانه دانشجویی با هدف ارتقاء و بهبود خدمات الکترونیکی حوزه معاونت دانشجویی به انجام امور مربوطه می پردازد.

 

 

TOP