نهادهای خیری

2- صندوق مهر امام علی (ع)

3- هیئت باقرالعلوم

3 رتبه برتر