1- خدمات مرکز بهداشت و درمان شامل چیست؟

الف- خدمات پزشک عمومی

ب- خدمات مراقب سلامت

ج- خدمات بهداشت محیط

2- آیا خدمات مرکز شامل دندانپزشکی می شود؟

خیر

3- آیا در مرکز خدمات ارایه دارو انجام می شود؟

خیر

4- گواهی و تاییدیه پزشک معتمد در چه مواردی لازم است؟

الف- جهت درخواست کمیسیون موارد خاص

ب- جهت موجه نمودن غیبت های آموزشی به علت بیماری

ج- جهت اخذ واحد تربیت بدنی ویژه

د- جهت درخواست حذف پزشکی واحد های آموزشی

5- در صورت مشاهده نواقص بهداشتی در سطح دانشگاه از چه طریق می توان جهت رفع آن نقص وارد عمل شد؟

الف- ارسال موضوع و مستندات احتمالی به آدرس @Behdashtdu

ب- مراجعه به مرکز و مطرح نمودن موضوع با کارشناس بهداشت

6- چگونه از برنامه حضور پزشک مطلع شویم؟

با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی می توان از برنامه حضور پزشک(روز و ساعت) مطلع شد.

TOP