1- کمیسیون موارد خاص چیست؟

کمیسیون موارد خاص به این لحاظ کمیسیون موارد خاص نامیده می شود تا با رعایت مفاد آیین نامه به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

2- درخواست چه دانشجویانی در کمیسیون موارد خاص قابل بررسی می باشد؟

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار دانشجو که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده که مطابق با ایین نامه کمیسیون در مورد آنها تصمیم گیری می شودن

3- نحوه ثبت درخواست دانشجو در سامانه کمیسیون موارد خاص به چه صورت است؟

دانشجو بری ثبت درخواست خود بایستی ابتدا وارد سامانه stu.du.ac.ir (معاونت دانشجویی / سامانه بوستان) شده سپس در صفحه اصلی راهنمایی ثبت درخواست کمیسیون را مطالعه و مطابق آن درخواست خود را ثبت نماید.

4- آیا برای درخواست کمیسیون هزینه ای باید پرداخت گردد ؟

بله مبلغ 20 هزار تومان

5- آیا دانشجو جهت ثبت درخواست محدودیت زمانی دارد؟

خیر. دانشجو بدون محدودیت زمانی می تواند درخواست خود را در سامانه ثبت نماید. 

6- اعضای کمیسیون موارد چه کسانی می باشند؟

ریاست دانشگاه، معاون آموزشی، معاون دانشجویی و 4 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

TOP