راهنمای تلفن

راهنمای تلفن

ویرایش
حوزه معاونت شماره مستقیم شماره داخلی
دفتر معاونت دانشجويي 02335220221 7271
دبیرخانه کمیسیون موارد خاص 02335220221 7271
دبیرخانه شورای انضباطی 02331177277 7277
حسابداري و کاپردازی 02331177260 2607- 7265
امور رایانه 02331177273 7273
ویرایش
مدیریت امور دانشجویی شماره مستقیم شماره داخلی
دفتر مدیر امور دانشجویی 02331177541 7541
سرپرست اداره امور خوابگاهها 02331177264 7264
اداره امور رفاه - خوابگاههای برادران 02331177285 7285
اداره امور رفاه - خوابگاههای خواهران 02331177261 7261
اداره امور تغذیه 02331177343 7343
ویرایش
اداره تربیت بدنی شماره مستقیم شماره داخلی
سرپرست اداره تربیت بدنی 02331177465 7465
اداره تربیت بدنی خواهران - 7466
اداره تربیت بدنی برادران - 7460
سرپرستی سالن ورزشی - 7464
ویرایش
مرکز مشاوره و سلامت شماره مستقیم شماره داخلی
سرپرست مرکز مشاوره و سلامت 02331177283 7283
دفتر مرکز 02331177289 7289
TOP