راهنمای تلفن

راهنمای تلفن

ویرایش
حوزه معاونت شماره مستقیم شماره داخلی
دفتر معاونت دانشجويي 02335220221 271
دبیرخانه کمیسیون موارد خاص 02335220221 271
دبیرخانه شورای انضباطی 02335220372 277
حسابداري و کاپردازی 02335220253 260 - 265
امور رایانه 02335220398 273
ویرایش
مدیریت امور دانشجویی شماره مستقیم شماره داخلی
دفتر مدیر امور دانشجویی 02335220221 271
سرپرست اداره امور خوابگاهها 02335220094 264
اداره امور رفاه - خوابگاههای برادران 02335220254 285
اداره امور رفاه - خوابگاههای خواهران 02335220261 261
اداره امور تغذیه - 343
ویرایش
اداره تربیت بدنی شماره مستقیم شماره داخلی
سرپرست اداره تربیت بدنی 02335220238 465
اداره تربیت بدنی خواهران - 466
اداره تربیت بدنی برادران - 460
سرپرستی سالن ورزشی - 464
ویرایش
مرکز مشاوره و سلامت شماره مستقیم شماره داخلی
سرپرست مرکز مشاوره و سلامت 02335220252 283
دفتر مرکز 02335220252 289
TOP