معرفی شورای انضباطی

شورای انضباطی دانشجویان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است که در مورد تخلفات شغلی و شئون و حیثیات دانشجویی کلیه افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه تصمیم گیری می نماید. مبنای ساختار و نحوه رسیدگی و نیز مبنای آرای این کمیته، آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

صرف صدور احضاریه و دعوتنامه و نیز انجام مصاحبه و پر کردن هر گونه فرمی در محل دفتر شورای انضباطی محکومیت و سوءپیشینه برای دانشجو به شمار نخواهد آمد.

توصیه می شود در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل انضباطی ضمن مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر شورای انضباطی از طرح مسئله با افراد غیر مسئول و یا مسئولین غیر ذیربط، خودداری نموده و در صورت عدم حل مشکل انضباطی موضوع را در اسرع وقت با دبیر شورای انضباطی دانشجویان مطرح نمایید.

TOP