نحوه‌ رسیدگی به تخلفات و اعتراض‌ دانشجو به‌ آراي صادره‌

دبيرخانه شورای انضباطي دانشگاه پس از وصول گزارش تخلف،اقـدام به ثبـت و تشكيل پرونده و انجـام تحقيقـات تكميلي می نماید. سپس از دانشجو دعوت بعمل می آورد و پس از مصاحبه و تفهيم تخلف انضباطي و اخذ دفاعيات، پـرونده حسب دستور دبيرشورا در شوراي بدوي ‎انضباطي دانشگاه طرح و مورد بررسي واقع تا مبادرت بصدور حكم مقتضي گردد. در صورت محكوميت در مرحله بدوي، دانشجو مي‌تواند ظرف مهلت ده روز از زمان ابلاغ رأي، با ارائه اعتراض‌ مستدل،‌ نسبت به رأي صادره تجديد نظر خواهي نمايد.احكام صادره از شورای تجديدنظر قطعي و لازم ‎الاجرا است و كليه نهادهاي ديگر دانشگاه ملزم به اجراي آن مي باشند.‎

TOP