نحوه اطلاع دانشجو از رائ شورای انضباطی

در ابتدا از طریق تماس با همراه دانشجو حکم ابلاغ می شود و راهنمایی جهت دریافت آن و چگونگی اعتراض و در صورت عدم امکان ارتباط ، ارسال حکم (به صورت محرمانه) به دانشکده یا خوابگاه.

TOP