معرفی دبیر کمیته انضباطی

دکتر یاسر رجبی

دکتري فیزیک اپتیک و لیزر-مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مرتبه علمی: استادیار

TOP