معرفی دبیر کمیته انضباطی

 

دکتر ناصر آخوندی روشناوند

دکتري ریاضی کاربردی-دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی: استادیار

3 رتبه برتر