اداره امور رفاه

اداره رفاه مسئولیت برقراری وام های صندوق رفاه دانشجویان و معرفی دانشجویان به خوابگاه ها را برعهده دارد و این امور را با هماهنگی بین مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و اداره آموزش دانشگاه انجام می دهد

پیوندهای مرتبط

TOP