اداره تغذیه

اداره تغذيه دانشگاه دامغان با هدف تامين غذاي دانشجويان و نظارت علمي بر کيفيت و کميت آن فعاليت مي نمايد.

اين اداره شامل دو بخش اداري و سالن هاي غذاخوري است. در بخش سالن هاي غذاخوري اين واحد پيمانکار فعاليت مي نماید.

پیوندهای مرتبط

 

TOP