شرح وظایف اداره رفاه

-جمع آوري وثبت اطلاعات دانشجويان جديدالورود

- پرداخت انواع وام هاي تحصيلي -مسکن- شهريه - وديعه مسکن متأهلي-ممتاز ونمونه-ضروري و...

- انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويي بايکي از شرکتهاي بيمه

- انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني جهت صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان

- تسويه حساب دانش آموختگان درخصوص مسائل وام وخوابگاه

- صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان با هماهنگي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

- بايگاني،حفظ ونگهداري پرونده دانشجويان دانش آموخته

- تمديد دفترچه اقساط دانشجويان شاغل به تحصيل و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان

- نظارت بر پرداخت اجاره بهاي خوابگاهها و پيگيري ارسال مبالغ واريزي به صندوق رفاه دانشجويان

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

TOP