رضوان ملکی

کارشناس مسئول دفتر معاونت
کارشناس دبیرخانه کمیسیون موارد خاص

تلفن: 31177271

محبوبه صدراللهی

کارشناس مسئول امور رایانه

تلفن: 31177273

علی‌اصغر فخرالدین

سرپرست اداره رفاه

تلفن: 31177282

زهرا نورمحمدی

کارشناس امور رفاهی خواهران

تلفن: 31177267

حسین ساحلی

کارشناس امور رفاهی برادران

تلفن: 31177285

...

سهراب نبیلی

رییس اداره امور سراها

تلفن: 31177264

اکرم حیدری

کارشناس امور خوابگاه‌ها
خوابگاه‌های دختران

تلفن: 31177261

محسن بینائیان

کارشناس امور خوابگاه‌ها
خوابگاه‌های برادران

تلفن: 31177266

حسینعلی هاتفی

مسئول اداره امور تغذیه

تلفن: 31177343

مریم پریمی

کارشناس امور تغذیه
ناظر بهداشت

تلفن: 31177267

نفیسه آقابابائیان

کارشناس امور تغذیه
ناظر تغذیه و بهداشت

تلفن: 31177285

نعمت‌اله روحانی

سرپرست مرکز مشاوره

تلفن: 31177283

ثریا ناصریان

کارشناس مشاوره دانشجویی

تلفن: 31177289

فائزه رشیدی

کارشناس مرکز مشاوره
مسئول پذیرش

تلفن: 31177273

محمدرضا زحمت‌کش

سرپرست مرکز بهداشت و درمان
مسئول مرکز مشاوره ورزشی

تلفن: 31177467
و  31177287

 

کارشناس امور سلامت و درمان

تلفن: 31177287

مبارکه عالمی

کارشناس امور سلامت و درمان

تلفن: 31177283

مرتضی دارابیان

سرپرست اداره تربیت بدنی

تلفن: 31177465

حورا شهابی

کارشناس اداره تربیت بدنی
تربیت بدنی خواهران

تلفن: 31177289

علی قربانی

کارشناس اداره تربیت بدنی
تربیت بدنی برادران

تلفن: 31177460

TOP