معاون دانشجویی: دکتر خداداد کوکبی

استادیار فیزیک نجوم و اختر فیزیک

معاون مدیر امو دانشجویی: علیرضا شفیع‌زاده

کارشناسی حقوق

مدیر اداره تربیت بدنی: دکتر مرتضی دارابیان

دکتری فیزیولوژی ورزشی (قلب و عروق)

مدیر مرکز مشاوره و سلامت: نعمت الله روحانی

کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی

مدیر مرکز بهداشت و درمان: محمدرضا زحمت‌کش

کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

معاونین دانشجویی و فرهنگی

ردیفنام و نام خانوادگی
مدرك تحصيليتاريخ شروعتاريخ خاتمهملاحظات
1بهنام رحيميكارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش نكتونيك73/10/1873/12/8معاونت آموزشي و پژوهشي را نيز بر عهده داشتند.
2قربان وهاب زاده كبرياكارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي73/12/975/8/30معاونت پژوهشي را نيز بر عهده داشتند.
3سيد علي پور موسويكارشناسي ارشد شيمي 75/8/3076/8/26
4محمد تقي قربانبانكارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بافت شناسي76/8/2577/11/25
5مرحوم مهري بهنام نياكارشناسي ارشد زيست شناسي77/11/2579/7مامور به تحصيل
6مجيد ميرزا وزيريدكتري رياضي محض79/881/5/1
7مهري بهنام نياكارشناسي ارشد زيست شناسي81/5/782/3/11
8عظيم ملك زاده سياهكلروديدكتري شيمي معدني82/3/1183/7/27
9سيد مهدي عرفانيكارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني83/8/1283/10/20عنوان سمت:سرپرست حوزه معاونت دانشجويي - فرهنگي
10علي اكبر حسن نژاددکتري زمين شناسي89/9/291/2/10

معاونین دانشجویی

ردیفنام و نام خانوادگيمدرك تحصيليتاريخ شروعتاريخ خاتمهملاحظات
1علی اکبر حسن نژاددکتری زمین شناسی20/10/8391/2/10
2اکبر هاشمي برز آباديدکتري رياضي کاربردي91/2/1095/3/30
3محمد ابریدکتری ریاضی محض- توپولوژی9798
4خداداد کوکبیدکتری فیزیک نجوم و اخترشناسی

TOP