پزشکان مرکز:

دکتر مهدیه خاتمی

 

روانپزشکان مرکز: 

دکتر سونیا ستایش

دکتر فائزه زارع زاده

پزشک معتمد:

دکتر مهدیه خاتمی

پزشک معتمد طبق قانون مسئوليت کليه اظهار نظرهاي تخصصي و تشخيص طبي را بعهده داشته و تصميم گيري مقامات دانشگاه صرفاً بر اساس نظر کارشناسي پزشک معتمد خواهد بود.

شرح وظايف :

* معرفي دانشجوياني که به خدمات مشاوره ي  پزشکي نياز دارند با معرفي نامه رسمي معاون آموزشي يا معاون دانشجويي.

* ارائه خدمات پزشکي شامل ويزيت و معاينه بيمار و در صورت نياز معرفي بيمار به ساير واحدهاي درماني بر حسب نياز

TOP