وظایف و اختیارات مدیر دانشجویی

 

-  تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.

- اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان.

- تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان .

- برنامه ريزي جهت اسکان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها.

- انجام خدمات مربوط با ارائه کمک هاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

- انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

-  نظارت و هماهنگي در کليه اموردانشجويي دانشکده ها و گروههاي آموزشي.

- نظارت بر  حسن اداره سلف سرويس و خوابگاه هاي دانشجويي از لحاظ کيفيت و کميت، تغذيه و بهداشت محيط.

- برنامه ريزي جهت به کارگيري دانشجويان در امور مختلف.

- برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها.

- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمايي هاي لازم در زمينه تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان.

- انعکاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

- بررسي نيازهاي پرسنلي، تدارکاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعکاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع.

- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

 

TOP