معرفی مدیر

 

دکتر  محمد رمضانپور

دکتري رياضي محض- دانشگاه فردوسي مشهد

مرتبه علمی: استادیار      

3 رتبه برتر