معرفی مدیر

 

دکتر  مجتبی تاجیک

دکتري فیزیک هسته ای

مرتبه علمی: استادیار      

3 رتبه برتر