کارکنان مرکز

کارکنان مرکز

امیرحمزه خراسانی

دکتری روانشناسی سلامت-دانشگاه تربیت مدرس

حوزه تخصص:تقویت و توانبخشی حافظه ، شکست های عاطفی ، روابط بین فردی

 

ثريا ناصريان

کارشناسی روانشناسي باليني-دانشگاه علامه طباطبايي تهران

کارشناس مشاوره دانشجويي

 

فائژه رشیدی

کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي-دانشگاه آزاد سمنان                 

کارشناس مشاوره دانشجويي

3 رتبه برتر